Overgange

Overgange er centrale milepæle i børns liv, og derfor har vi, der er omkring barnet et ansvar for, at disse overgange forløber på en ordentlig måde i forhold til barnet.

Vi møder følgende overgange:

  • Fra hjem til børnehuset
  • Fra anden institution til børnehuset
  • Interne overgange: Fra vuggestue til børnehave
  • Fra børnehave til skole

Overgang fra hjem til børnehus. Modtagelse af nye børn 0-2 år

Overgangen fra hjem til vuggestue er en meget følsom proces, da barnet skal formå at være tryg ved at lade andre omsorgspersoner end mor og far tage sig af det.

Når vi får en henvendelse med anmodning om en plads, sender vi en bekræftelse om optagelse på venteliste. 3 måneder før pladsen skal tages i brug sender vi en henvendelse for en endelig bekræftelse af, at pladsen ønskes. Når der er sagt ja til pladsen, sender vi et brev til familien, hvor vi byder dem velkommen til børnehuset, og inviterer dem til besøg i huset, inden barnet starter.

På dette for-møde får forældrene lejlighed til at fortælle om særlige forhold eller nyttig viden om deres barn, samt mulighed for at stille spørgsmål omkring vuggestuen, ligesom der bliver lejlighed til at hilse på medarbejderne.

På dette møde aftales det også, hvordan indkøring skal foregå, og det bliver afklaret hvor lang tid, der er til indkøringen af barnet. Vi anbefaler 14 dage, men tager selvfølgelig afsæt i de muligheder, familien har.

Den første dag er barn og forældre i vuggestuen ca. en time, og på anden-dagen lidt længere, hvis det er gået godt første dag. Og sådan trapper vi langsomt tiden op. Vi afgør sammen med forældrene, hvornår barnet skal prøve at være alene i vuggestuen. Altid i et kort tidsrum som så efterhånden trappes op. Næste skridt er, at barnet spiser hos os og til sidst bliver det lagt til at sove af os.

Livet i institutionen er ikke kun et spørgsmål om tilvænning for barnet, men i høj grad også for forældrene. Derfor er tryghed og tillid mellem alle parter helt afgørende for en vellykket institutionstid, da barnet skal kunne mærke fra sine nærmeste omsorgspersoner (mor og far), at det er i gode hænder i institutionen.

Overgang fra anden institution

Vi oplever ofte, at modtage børn der kommer fra en anden institution, fordi de ikke har fået plads hos os ved behovsdato, og derfor står til overflytning.

Overgangen foregår på samme måde, som når barnet kommer hjemmefra, det er den samme ramme. Forskellen er, at barnet og forældrene kender til institutionslivet, men det er dog stadig fremmed, når de begynder hos os, og derfor kræver det samme omsorg, som når barnet kommer hjemme fra.

Overgange internt

Som kombineret institution, har vi overgange internt, da vores grupper er opdelt i vuggestuebørn og børnehavebørn.

Vores interne overganger består af følgende ryk: Fra vuggestue til yngstegruppe i børnehaven, dernæst fra yngste- til mellemgruppen og endelig fra mellem- til storegruppen, der til sidst skal i skole.

Overordnet gør vi meget ud af at være ét hus, bl.a. med fælles morgenåbning, ligesom personalet rykker rundt i forbindelse med ferier og andet fravær. Det betyder, at alle bliver kendte ansigter for alle børn og forældre.

På samme vis søger vi at skabe nysgerrighed og interesse grupperne imellem, så børnene selv ønsker at rykke til næste gruppe, hvilket gør, at overgangene bliver glidende. Vi tilstræber ligeledes at finde det rette tidspunkt at rykke på, så det ikke alene er bundet op på alder.

Vi oplever i det daglige ingen problemer i forhold til skiftene og vurderer, at det beror på tryghed blandt børn, forældre og medarbejdere.

Overgang fra børnehave til skole

Vi har primært samarbejde med Glamsbjerg Fri- og Efterskole, som også er dem, vi hører til. I storegruppen har vi fokus på dét at være ”store” i langt højere grad end dét at være ”skole”. Det er ind imellem en udfordring, også i relation til forældre, der kan ønske fokus på skole. Dog fastholder vi, at den almene dannelse og fokus på tryghed, læring og udvikling er de bedste forudsætninger for skoleparathed. Forberedelse til skolestart begynder således ikke det sidste år, men er en løbende proces fra barnet begynder i børnehuset.

I efteråret det år før barnet skal i skole afholder vi skolesamtaler med alle børn. Vi lytter til forældrene og finder ind til, hvorvidt de har bekymringer i forhold til deres barns skolestart. Har de det, eller er der noget vi tænker, der skal være OBS på, er det her, vi sammen med forældrene aftaler, hvad der skal til for, at deres barn kan få den bedste start på skolelivet. I forhold til de børn, hvor der kan være tvivl om tidspunktet for skolestart, holder vi en ekstra samtale lige inden skoleindskrivningen, ligesom vi sammen med forældrene laver en handleplan for, hvordan vi i fællesskab kan understøtte barnet med henblik på skolestart.

Efter skoleindskrivningen deltager vi i et overleveringsmøde på skolen, hvor de enkelte børn bliver gennemgået. Såfremt der er speciel opmærksomhed i forhold til et barn, holder vi også et overgangsmøde med den kommende SFO.

Som afslutning på livet i børnehuset holder vi en stor sommerfest. Festen holdes en fredag i juni. Børnene får et diplom for tiden i børnehuset. Den sidste dag børnene er i huset, siger vi farvel til børn og forældre ved en kaffeeftermiddag, og børnene får her deres mapper, som indeholder ting, billeder og oplevelser fra årene i børnehuset.