Værdigrundlag

Værdigrundlag

Børnehusets værdigrundlag falder i tråd med friskolens værdigrundlag, så forældrene kan være sikre på, at det er de samme værdier, der ligger til grund for arbejdet i såvel børnehuset som skolen.

  • Børnehusets grundholdning er, at alle mennesker har stor værdi, og vi møder børnene anerkendende og rummer deres forskellighed.
  • Børnehuset tror på, at tolerance og respekt er byggestenene i et forpligtende fællesskab, hvor dét at være forskellig opleves som en styrke og en berigelse.
  • Børnehuset har fokus på det hele menneske og dermed på børnenes trivsel og deres personlige og sociale udvikling. Det er vigtigt for os, at børnene oplever et trygt og tillidsfuldt miljø, hvor livsglæde og menneskelige værdier som ligeværd, medansvar og gensidig respekt går hånd i hånd.

Vi er særligt opmærksomme på at se og høre det enkelte barn, og det er vigtigt for os at skabe et miljø, hvor børnene er nysgerrige, udvikler sig og trives i fællesskab med andre.

Børnehusets målsætning

Det er Børnehusets målsætning, at alle børn skal føle sig set og hørt. Vi møder børnene med anerkendelse og rummer deres forskellighed. Børnene skal føle sig værdifulde og kende deres betydning for det forpligtende fællesskab.
I Børnehuset skal børnene mødes med omsorg, tillid og respekt, samt alderssvarende krav og udfordringer. Det er betydningsfuldt for, at børnene kan føle sig som en del af fællesskabet, samt udvikle deres selvværd og få et godt børneliv. Derfor har vi fokus på
• En hverdag i et trygt og anerkendende miljø med tydelige og autentiske voksne.
• En hverdag, hvor det enkelte barn bliver set, hørt og behandlet med respekt.
• En hverdag, hvor barnet lærer at skabe venskaber og indgå i inkluderende fællesskaber.
• En hverdag med glæde, knus og udfordringer.
• En hverdag med genkendelige rammer.
• En hverdag, hvor leg og læring er er betydningsfulde elementer i forhold til trivsel, læring og sociale relationer, og fordi den udvikler evnen til at tænke anderledes og nyt.
• Et godt samarbejde mellem personale og forældre, der samarbejder om børnenes udvikling og trivsel og det forpligtende fællesskab.

Det forpligtende fællesskab

Betegnelsen ‘forpligtende fællesskab’ er et vigtigt begreb i den grundtvig-koldske tradition. Det er derfor en eksplicit del af vores værdigrundlag. Måden, vi skal være sammen på, skal ikke alene være et fællesskab, men et forpligtende fællesskab og – kunne vi tilføje i en 2017-kontekst – også værdiskabende. Denne særlige kvalifikation ved fællesskabet har – med udgangspunkt i Grundtvigs opfattelse – den baggrund, at mennesket gennem en ubetinget accept fra andre er frisat fra at bekymre sig om egen værdi, altså om han eller hun er noget værd, og kan bruge denne frihed til at være noget for andre – deri det værdiskabende. Altså – at kunne forpligte sig i forhold til andre.
Det forpligtende er også betinget af, at vi alle i fællesskabet tager andre så alvorligt, at vi reagerer positivt eller negativt på andres ord og handlinger. Kun på den måde oplever vi respekt og accept og får mulighed for at blive klogere på os selv og andre. Det er derfor alles ansvar at give plads til en demokratisk debat og proces i dagligdagen med respekt for det ansvar enhver skal påtage sig. Med ytringsfriheden følger således et ansvar. Både i voksen- og børnehøjde.
I moderne psykologi taler man om, at man stiller sig til rådighed som ”spejl” for de andre. Gennem en positiv spejling i andre udvikler mennesker en ordentlig selvforståelse. Kun i et sådant forpligtende fællesskab kan mennesket finde sig selv, udtrykte Grundtvig.
Vi er i en tid, hvor individet nærmest bliver dyrket på bekostning af fællesskabet, og individualitet bliver til individualisme og selvbevidsthed til egoisme. Det kan derfor være besværligt at fastholde forestillingen om fællesskabets værdi – og endnu vanskeligere at få denne forestilling omsat til praktisk hverdag. Men vi vil fastholde, at vi er bedre sammen end alene, og når vi ønsker at skabe det bedste sted for vores børns identitetsdannelse, må vi finde ind i det tilvalgte fællesskab!
Vi ønsker at holde hinanden fast på, at man sammen er ansvarlige for noget andet og mere end en opmærksomhed på det enkelte barn. At føle sig værdifuld er af afgørende betydning for børns liv og således også for deltagelsen i fremtidige fællesskaber, hvilket vi derfor, i alle hverdagens øjeblikke vil tilstræbe at skabe grundlag for.
Vi ønsker et trygt og overskueligt miljø, præget af en meningsfuld sammenhæng, som er til at træde ind i. Det er vigtigt, at både børn, ansatte og forældre trives i fællesskabet. Derfor har alle et ansvar for at tage godt imod nye familier og ansatte, så disse hurtigt inddrages i husets liv, værdier og traditioner, som er tæt koblet til skolens.
Fællesskabet hviler på tæt og understøttende samarbejde mellem forældre, voksne og børn. Et samarbejde, der tager udgangspunkt i at Børnehus og hjem er fælles om børnenes opdragelse og dannelse. Det er derfor en naturlig forudsætning, at forældrene bidrager positivt til fællesskabet omkring alle børnenes liv i Børnehuset.
I Børnehuset ved vi, at en succesfuld oplevelse af tiden i Børnehuset ikke kun handler om barnet, men også om det daglige samarbejde mellem barnet, forældre og medarbejdere. Samarbejdet bygger på dialog, åbenhed, nærhed og tryghed for alle parter. Et positivt forældresamarbejde bygger på forældres og personalets fælles engagement i børnenes liv, udvikling og trivsel. Og en grundlæggende tro på, at vi vil det samme.
Som forælder til børn i Glamsbjerg Børnehus bliver du involveret – Børnehuset tager gerne mod den hjælp og medvirken, som I, som forældre kan byde ind med. Relationen mellem familierne og Børnehuset er ikke et kundeforhold, men derimod et samskabende praktisk fællesskab.
De voksne i Børnehuset og I som forældre skal have tillid til hinanden. Kun på den måde, kan vi skabe den trygge ramme om børnenes trivsel.